Gebruikersvoorwaarden

Introductie
Verhalenuithetverleden.nl is een online dienst en community waarmee leden pagina’s, groepen, familiesites en profielen kunnen creëren om verhalen en biografieën samen te stellen, foto‘s en documenten te delen, contact te houden met andere leden en statische en dynamische QR-codes kunnen genereren waarmee informatie kan worden gedeeld. Daarnaast kunnen de gebruikers producten aanschaffen die kunnen helpen bij het delen van deze informatie of gerelateerd zijn aan de visie van Verhalen uit het verleden (Hierna vernoemd als VuhV), De website is eigendom van en wordt beheerd door Qraphy (hierna vernoemd als “Qraphy”, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’). ‘U‘ of ‘uw‘ betekent een volwassen gebruiker, ouder dan 13, van de dienst (in sommige landen is de minimumleeftijd 14, zie het deel “Minderjarige Gebruikers” hieronder). Elk gebruik van de dienst en/of de VuhV-website (de “Website”) is onderhevig aan de naleving van de Algemene Voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Lees deze algemene voorwaarden a.u.b. aandachtig, omdat u door het gebruiken van de website akkoord gaat om deze te volgen en met ons een overeenkomst af te sluiten die gebaseerd is op dergelijke Algemene Voorwaarden (deze “Overeenkomst”) of u zich nu wel of niet registreert als lid van VuhV (“Lid”).
Deze overeenkomst is van toepassing voor elk gebruik van de dienst. Gebruik de website niet als u niet akkoord gaat met een bepaling in deze overeenkomst. We behouden het recht om, volgens eigen goeddunken, alle bepalingen hiervan te wijzigen, en zulke wijzigingen zullen onmiddellijk effectief zijn na het plaatsen op de website. U gaat akkoord dat u gebonden bent aan alle wijzigingen aan deze overeenkomst als u verder gaat met het gebruiken van de dienst nadat zulke wijziging geplaatst is.

Diensten van Verhalen uit het Verleden

Plaatsen van inhoud
VuhV laat toe dat u, als lid, inhoud creëert en plaatst op VuhV en stelt u in staat om de toegang tot zulke inhoud te beheren en te limiteren voor andere gebruikers van VuhV. Selecteer, gezien de aard van de dienst, de informatie die u op VuhV wilt plaatsen a.u.b. zorgvuldig en onthoud u van het plaatsen van illegale of ongepaste inhoud. Wij zullen inhoud die door de gebruiker geplaatst wordt niet controleren of bewerken, maar we behouden het recht om inhoud die door de gebruiker geplaatst wordt en ons opvalt naar ons eigen goeddunken te verwijderen wanneer deze inhoud deze overeenkomst schendt.

U zult zich bijvoorbeeld, en zonder beperking, onthouden van het plaatsen, overdragen, verzenden of het anderzijds beschikbaar maken, via of verbonden aan de dienst, van het volgende:

 • Foto‘s of andere inhoud die naaktheid, seksualiteit, pornografie, onfatsoenlijkheid, vulgariteit, geweld en/of aanstootgevende zaken bevatten.
 • Alle inhoud die de privacy kan schenden of de vertrouwelijkheid van andere personen kan schenden, inclusief leden die in uw stamboom zijn opgenomen. Onze dienst laat u toe om privacy-instellingen betreffende individuele namen, datums, e-mailadressen en andere informatie die personen kan identificeren te bepalen. Maak a.u.b. gebruik van deze mogelijkheden en respecteer de privacy van anderen.
 • Foto‘s of e-mailadressen van levende personen (andere dan die van uzelf), zonder hun toestemming.
 • Informatie betreffende minderjarigen of minderjarige kinderen waardoor zij, hun persoonlijke details of hun adressen of andere middelen om met hen te communiceren geïdentificeerd kunnen worden zonder de rechtstreekse toestemming van hun ouder of voogd.
 • Alle inhoud waarvan u de eigenaar niet bent of waarvan u het recht niet hebt om deze te gebruiken.
 • Alle inhoud die afbreuk doet aan het eigendom of andere rechten van anderen en/of deze schendt, inclusief auteursrechten en handelsmerken. We zijn uiterst gevoelig aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Wees u bewust van het feit dat inhoud, inclusief foto‘s, zelfs wanneer deze geplaatst worden op een site waar u lid van bent, eigendom zijn van de maker of indiener en u deze niet mag weergeven zonder de toestemming van de eigenaar.
 • Alle inhoud die obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk, denigrerend, frauduleus, vernederend, kwetsend, haatdragend, vals, misleidend, onnauwkeurig, onjuist, kwaadaardig, aanstootgevend, intimiderend, bedreigend is, of rassen-, religieuze of etnische haat uitlokt.
 • Alle inhoud die bij iemand ontsteltenis, ergernis, angst, schaamte, aanstoot of onrust veroorzaakt.
 • Alle inhoud die actieve juridische procedures waarvan u op de hoogte bent in het gedrang brengt; onwettelijk is of onwettelijke activiteit promoot of aanleert.
 • Elk computervirus of andere kwaadaardige of schadelijke code.
 • Alle inhoud die in overtreding is met ons Privacybeleid.

U mag niet:

 • Uzelf als iemand anders voordoen of op een andere manier uw identiteit of status foutief voorstellen.
 • Uzelf voordoen als een werknemer of vertegenwoordiger van VuhV.
 • Anderen stalken of lastig vallen of er regelmatig contact mee opnemen zonder hun toestemming of aanmoediging of nadat toestemming of aanmoediging, uitdrukkelijk of impliciet, werd ingetrokken.
 • Commerciële e-mails, spam e-mails, ongevraagde bulk-mails of andere e-mails die de ontvanger(s) kunnen lastig vallen verzenden.
 • De website of de dienst gebruiken op een manier waarop onze naam of reputatie geschonden wordt.
 • Een andere persoon verbieden of beperken de website of een van de diensten te gebruiken.
 • Een deel van het gebruik of de toegang tot de website uitbuiten voor commerciële doeleinden.
 • Een activiteit uitvoeren die enige vorm van betaling vereist van leden en/of gebruikers van de familiesites of andere zaken van VuhV.
 • Reclame maken of aanbieden om producten of diensten te verkopen, tenzij hiervoor door ons en wettelijk de toestemming is gegeven (in dit geval moet u alle voorwaarden die we specificeren betreffende zulke activiteiten naleven).

Behalve na onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen deel van of de volledige website of zijn inhoud kopiëren of elektronisch opslaan, of beschikbaar maken, verdelen, verkopen of delen van of de volledige website te koop aanbieden, of systematisch inhoud en gegevens van of via de website downloaden om voor een ander doeleinde in een ander gegevensbestand te laden. Scraping, verkenning en/of vergaring van gegevens en pagina‘s van de website zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zijn ten strengste verboden. Behalve met onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is de herverkoop van welke producten van VuhV dan ook strikt verboden. Een product van VuhV kopen en deze vervolgens aan iemand anders verkopen is ten strengste verboden.

Een activiteit in het raamwerk van de website die onder onze aandacht gebracht wordt en in overtreding is met de wet van toepassing, zoals door ons naar eigen goeddunken, aan de gepaste autoriteiten meegedeeld worden.

Een profiel, pagina en groep van VuhV zijn plaatsen waar leden hun inhoud delen met andere leden. Dit kan leiden tot conflicten tussen leden. De volgende richtlijnen zijn van toepassing voor alle leden van VuhV, inclusief uzelf:

 • Leden moeten toestemming verkrijgen van levende familieleden vooraleer ze er informatie over uploaden op VuhV. Wanneer ze dit zonder toestemming toch doen, is het de verantwoordelijkheid van de beheerder de groep waarin de informatie is gedeeld, of het lid dat de content heeft geüpload.
 • Als we een klacht ontvangen over informatie die over een persoon of een nabije verwant van een persoon op een familiesite gepubliceerd werd, behouden we het recht om deze informatie van de familiesite te verwijderen, zelfs wanneer de eigenaar van de familiesite deze informatie daar wil houden. Bij een dispuut met het lid dat beheerder is van de betreffende groep waarin de informatie is gedeeld, kunnen we dit lid weigeren en hem/haar naar eigen goeddunken van de dienst verwijderen. Als het lid over een abonnement beschikt, zullen de abonnementskosten van het lid door ons aan het lid terugbetaald worden.
 • Het recht van een verwant om te vragen niet op VuhV opgenomen te worden, bijvoorbeeld middels een herdenkingspagina, weegt zwaarder dan het recht van de eigenaar van de pagina om deze verwant op te nemen op VuhV.
 • Als u persoonlijke informatie in een groep of op een andere plaats op de website opmerkt die werd geplaatst door een ander lid en u wilt deze informatie laten verwijderen, stuur dan een e-mail met een aanvraag hiervoor naar privacy@verhalenuithetverleden.nl en geef ons een week de tijd om de aanvraag te verwerken. We zullen eerst proberen om dit dispuut op een vriendelijke manier op te lossen door contact op te nemen met de persoon die de informatie geplaatst heeft of er verantwoordelijk voor is, en hen de tijd geven om hierop te antwoorden. We zullen met u samenwerken om te verzekeren dat de informatie die u wilt verwijderen uiteindelijk van de website verwijderd wordt. Indien nodig zullen we u ook helpen bij het verwijderen van zulke informatie uit de index van zoekmachines zoals Google maar weet dat wij geen controle hebben op het verwijderen van informatie van Google en andere zoekmachines en dat dit niet onder onze verantwoordelijkheid valt.
 • Het kopiëren van informatie of foto‘s van andere gebruikers zonder toestemming van de eigenaars is verboden en leden die dit doen, lopen het risico om van de dienst verwijderd te worden, naar goeddunken van VuhV. Het kopiëren van informatie of foto‘s van externe websites en diensten en het plaatsen op familiesites vereist de voorafgaande toestemming van de eigenaars van de inhoud.
 • Door het uitnodigen van leden in uw groep, of het aanvaarden van aanvragen tot lidmaatschap krijgen deze leden toegang tot de groep en kunnen ze mogelijk delen ervan kopiëren. Als dit gebeurt, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de groep, of het lid dat de uitnodiging verstuurde of de aanvraag tot lidmaatschap goedkeurde, en niet die van VuhV. Bij een foutieve uitnodiging of wanneer een aanvraag tot lidmaatschap foutief aanvaard werd, kan de eigenaar van de groep dat lid van de groep verwijderen en hem of haar de toegang ontzeggen.

We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die door u en/of een groep geplaatst werd af te wijzen of deze weigeren te plaatsen of te verwijderen, of te allen tijde uw toegang tot een deel van of tot de volledige website te beperken, op te schorten, of te beëindigen, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid, financieel of anderzijds. We behouden ook het recht om, naar eigen goeddunken, te allen tijde een groep af te wijzen, deze weigeren te plaatsen of te verwijderen, met of zonder reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid, financieel of anderzijds, als wij vinden dat de content op eender welke manier deze overeenkomst schendt.

Zodra u inhoud op de website uploadt, plaatst of uitgeeft, inclusief documenten, video’s en foto‘s, kan deze mogelijk bekeken worden door andere personen die de website bezoeken, afhankelijk van de door u beheerde instellingen voor toelating. Gebaseerd op uw instellingen voor toelating kunnen andere gebruikers van de website mogelijk inhoud die u geplaatst hebt, bekijken, kopiëren, opslaan, bewerken, wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat anderen toegang hebben tot uw content en zaken kunnen toevoegen, weghalen of op een andere manier uw content kunnen wijzigen. Informatie die u plaatst, zal worden weergegeven en is beschikbaar voor anderen om te zoeken, bekijken of beluisteren.

U kunt inhoud die u voordien op de website geplaatst hebt, verwijderen; als anderen echter kopieën van de inhoud hebben gedownload of op een andere manier hebben opgeslagen, kan deze nog steeds publiekelijk bekeken worden.
Andere gebruikers kunnen contact met u opnemen via onze website betreffende de inhoud die u uploadt. We kunnen u een melding sturen per e-mail wanneer u een nieuw bericht hebt op onze website. U kunt uw e-mailinstellingen wijzigen in het gedeelte “Mijn Account” van de website als u ervoor kiest om zulke meldingen niet te ontvangen.

QR-Beheer
Dit deel is van toepassing voor het QR-Beheer, inclusief, onder andere, het bestellen van producten bij VuhV met de QR functionaliteiten. Houd er a.u.b. rekening mee dat u zich, om het QR-beheer te gebruiken als lid op de website moet registreren, u bent echter niet verplicht om een abonnement op de QR-diensten te nemen. Uw gebruik van de QR-diensten is onderhevig aan deze overeenkomst en het privacybeleid van VuhV.

Iedere QR-code is uniek en is te koppelen aan maximaal een (1) gebruiker. De gebruiker zal de dienst van VuhV niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met onze Gebruikersvoorwaarden.

Geschiktheid
Het gebruiken en het lidmaatschap op de diensten van VuhV zijn ongeldig waar het verboden is. U mag de diensten enkel gebruiken als u achttien (18) jaar of ouder bent en de wettelijke mogelijkheid hebt om met ons een bindend contract af te sluiten. Gebruik de diensten niet als u daarmee een lokale, staats- of nationale wet of regelgeving van het rechtsgebied van uw verblijfplaats overtreedt. Door uw akkoord te geven voor de diensten, erkent en garandeert u dat (a) de informatie die u deelt van u is of van iemand waarvan u de wettelijke toestemming verkreeg voor het delen; (b) u achttien (18) jaar of ouder bent; en (c) uw gebruik van de diensten geen overtreding is van een wet of regelgeving van toepassing. Wanneer een minderjarige gebruikmaakt van de diensten zal de ouder of de voogd van deze minderjarige verantwoordelijk gehouden worden voor de acties van de minderjarige. Als u, uitsluitend met betrekking tot de diensten, informatie van een minderjarige indient, moet u de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige zijn en een geschreven bevestiging in een formaat dat voor ons acceptabel is leveren.

Niet-commercieel gebruik door leden
De VuhV diensten zijn enkel voor persoonlijk, privé en informatief gebruik van leden en mogen niet gebruikt worden voor commerciële of onderzoekspogingen, behalve deze die door ons specifiek goedgekeurd werden of waarvoor schriftelijke toestemming gegeven werd. Illegaal en/of ongeautoriseerd gebruik van de diensten, inclusief het verzamelen van informatie, is verboden. We behouden het recht om alle rechten geassocieerd met de aangeboden diensten te beschermen en te gebruiken.

Auteursrechten

Behalve betreffende QR-beheer diensten, zoals in detail hierboven weergegeven, verleent u ons door het plaatsen van inhoud op de website een royaltyvrije, wereldwijde, permanente en niet-exclusieve licentie voor het hosten, kopiëren, plaatsen en verdelen van zulke inhoud.

De informatie wordt door ons nooit gebruikt voor andere doeleinden dan onze diensten en wordt nooit openbaar weergegeven, verkocht of er worden door ons nooit licenties gegeven aan derde partijen.

Alle inhoud die op de website geplaatst wordt, behalve inhoud die door de gebruiker geplaatst wordt, is onze eigendom of die van derden die ons een beperkte licentie verleenden betreffende zulke inhoud. Inhoud die geplaatst wordt op VuhV is het bezit van de persoon die de inhoud opmaakte en is in het beheer van de beheerder van de inhoud waarin het is opgenomen, en wordt door ons gehost onder de voorwaarden van de overeenkomst.

VuhV is beschermd door auteursrecht overeenkomstig de wetten voor auteursrechten.

Kosten en betalingen

Alle fysieke goederen en leverbare zaken die bij ons aangekocht werden, worden onderhevig aan een verzendingscontract. Dit betekent dat het risico op verlies en eigendom van zulke zaken naar u overgedragen wordt nadat wij het aan de vervoerder overdragen.

 1. Opt-out voor vernieuwing
  U kunt een opt-out kiezen voor het vernieuwen van één of meer van uw abonnementen door in te loggen op en gebruik te maken van de pagina Mijn Aankopen. Kies op deze pagina het betreffende abonnement, klik op ‘bekijk details’ en vervolgens ‘Annuleer jaarlijkse vernieuwing’.’ Als u ons niet minstens één dag voor het einde van uw huidige abonnementsperiode op de hoogte brengt van het feit dat u uw abonnement niet wil vernieuwen, zal de betaling voor de volgende vernieuwing van het abonnement uitgevoerd worden.
 2. Restitutiebeleid
  VuhV hecht aan klanttevredenheid en biedt een dertig (30) dagen lange geld-terug-garantie. Als u niet tevreden bent met het abonnement dat u heeft aangeschaft, kunt u een volledige restitutie aanvragen door binnen de dertig (30) dagen na de initiële aankoopdatum van het abonnement met de Helpdesk contact op te nemen. De geld-terug-garantie is van toepassing op de VuhV abonnementen maar niet op verzonden (gepersonaliseerde) producten zoals foto’s en VuhV stickers. Hiervoor verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden Webshop. Alle restituties zullen plaatsvinden via de originele betaalmethode waarmee de aankoop werd gedaan. De restitutie van het bedrag zal binnen 14 dagen worden voltrokken.
 3. Prijzen onder voorbehoud
  Prijzen kunnen van tijd tot tijd door VuhV worden gewijzigd. Raadpleeg de website voor de huidige prijzen. Op prijzen kunnen aanvullende belastingen en douaneheffingen van toepassing zijn, afhankelijk van het land waarin u woont. Na iedere betaling verzendt VuhV aan u een e-mail met alle details van de aankoop en het in rekening gebrachte bedrag.

Disclaimers, Beperking van de aansprakelijkheid en Schadeloosstelling

Disclaimers
a. Voor zover maximaal toegelaten door de wet van toepassing zal VuhV, zijn kaderleden, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, licentiegevers en filialen in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor onjuiste of onnauwkeurige informatie betreffende de dienst, of deze veroorzaakt werd door gebruikers van de website, leden, onze adverteerders of bedrijfspartners, of door de apparatuur of programmering geassocieerd met of gebruikt tijdens het werken met de website of de diensten.

b. VuhV en zijn licentiegevers en filialen zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag, online of offline, van een lid of andere gebruiker van de website. Voor zover maximaal toegelaten door de wet van toepassing, zijn we in geen geval verantwoordelijk voor verlies of beschadiging, inclusief verloren gegevens, verloren informatie, persoonlijk letsel of dood, of gevolgen betreffende de privacy als gevolg van het gebruik van de website of de dienst, informatie de op de website geplaatst werd of overgedragen werd aan leden of andere gebruikers of interacties tussen of onder leden of andere gebruikers van de website, online of offline.

c. De informatie, producten, en diensten opgenomen in de dienst en de website kunnen onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Wijzigingen aan de informatie hierin worden periodiek aangebracht.

d. VuhV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, nalatigheden, onderbrekingen, verwijdering, defecten, vertragingen van werking of overdracht, falen van de communicatielijn, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging van, communicaties van gebruikers of leden; en is niet verantwoordelijk voor problemen of slechte technische werking van telefoonnetwerken of -lijnen, onlinecomputersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, falen van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of stroef verlopen van het gebruik van het internet of een website of een combinatie van beide. VuhV en zijn filialen zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade aan computerapparatuur die toebehoort aan een gebruiker van de website, een lid, of een andere persoon gerelateerd aan of als gevolg van het gebruiken van de website, het bekijken, afspelen, of downloaden van materiaal op of van de website of op een andere manier verbonden met de dienst.

e. De dienst en de website worden “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” geleverd en VuhV doet, tenzij het op een andere manier verboden is door de wet van toepassing, uitdrukkelijk afstand van enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, zonder beperkingen, enige garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk en bevredigende kwaliteit, of dat de website op elk tijdstip of op elke locatie beschikbaar zal zijn, ononderbroken of veilig; dat defecten of fouten zullen gerepareerd worden; of dat de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen. We garanderen geen specifieke resultaten als gevolg van het gebruik van de dienst. De dienst kan koppelingen bevatten naar websites van derden waarvan wij geen eigenaar zijn en die niet door ons beheerd worden. We hebben geen controle over, en veronderstellen geen aansprakelijkheid voor de inhoud, beleidslijnen, of praktijken van websites van derde partijen. U ontheft ons uitdrukkelijk van gedeeltelijke en volledige aansprakelijkheid die voortkomt uit uw gebruik van websites of diensten van derden. We waarborgen, onderschrijven, garanderen, of veronderstellen geen aansprakelijkheid voor een specifieke handelwijze, hulpmiddelen, tests, dokters of andere zorgverleners, medicijnen, biologics, medische apparatuur of andere procedures of meningen, of een product of dienst waarvoor via de dienst of een andere gekoppelde website reclame gemaakt wordt, of die voorkomt in een banner of andere reclame of die wordt aangeboden door een derde, of andere informatie die wordt genoemd op de website. We zullen niet deelnemen aan het op de een of andere manier controleren van een transactie tussen u en derde providers of producten of diensten. Wij en onze derde leveranciers leggen geen verklaringen af betreffende de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de inhoud die door voor elk doeleinde door de website geleverd wordt. In geen geval zullen wij of onze derde providers aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, punitieve, speciale of andere schade inclusief, zonder beperking, inkomstenverlies, verlies van gegevens of ander schade volgens het contract, onrechtmatig gebruik of elke andere wettelijke theorie, zelfs wanneer de mogelijkheid daarvan meegedeeld wordt.

Beperking van de aansprakelijkheid
In geen geval zal VuhV (of zijn derde leveranciers) aansprakelijk zijn tegenover u of een derde partij voor directe, indirecte, incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief schade als gevolg van uw gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de dienst of een onderdeel daarvan, zelfs wanneer we geïnformeerd werden over de mogelijkheid van zulke schade. Niettegenstaande iets tegenovergesteld dan hierin opgenomen zal onze aansprakelijkheid (of deze van onze derde leveranciers) tegenover u of een derde partij voor welke reden ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot het betaalde bedrag, indien er een bedrag betaald werd, dat u aan ons betaalde voor de dienst gedurende uw lidmaatschap. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als gevolg van (i) fouten, vergissingen, of onnauwkeurigheden van de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of beschadiging van eigendom, van welke aard ook, als gevolg van uw toegang tot en het gebruik van de dienst; (iii) elke ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers en/of alle informatie die hierop is opgeslagen; (iv) elke onderbreking of stopzetting van overdracht van of naar onze dienst; (v) alle bugs, virussen, Trojaanse paarden, of soortgelijk, die kunnen overgedragen worden door of via de dienst; en/of (vi) elk verlies of schade van alle aard die voortkomt als het resultaat van uw gebruik van de dienst, gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatig gebruik, of een andere wettelijke theorie. De hier genoemde aansprakelijkheidsbeperking zal van toepassing zijn zoals maximaal wordt toegelaten door de wet in het rechtsgebied van toepassing.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaan, is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG DEEL VAN DE DIENST, OF MET ENIGE VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST IS UW ENIGE OPTIE HET STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DEZE DIENST.

Schadeloosstelling
U gaat akkoord met het schadeloos stellen en houdt VuhV, zijn dochterondernemingen, werknemers, directeurs, agenten, licentiegevers, managers, filialen en derde partijen die namens ons handelen, en hun respectievelijke kaderleden, agenten, partners en werknemers, vrij van enig verlies, aansprakelijkheid, claim, of eis, inclusief redelijke erelonen van advocaten, veroorzaakt door een derde vanwege of voortkomende uit uw gebruik of toegang tot de dienst, uw overtreding van deze overeenkomst en/of elke schending van uw verklaringen en garanties die hierboven beschreven zijn en/of als informatie die u op de website plaatst of op een andere manier aan ons of via de dienst overdraagt ons aansprakelijk stelt tegenover een derde.

Bijkomende voorwaarden voor leden

 1. Registratie en veiligheid
  A. Als deel van het registratieproces zult u uw e-mailadres en volledige naam indienen en een wachtwoord selecteren. U moet ons juiste, nauwkeurige, volledige en bijgewerkte registratie-informatie leveren. Dit nalaten zal leiden tot een verbreking van deze overeenkomst. U begrijpt dat u (i) de naam of het e-mailadres van een andere persoon, met de bedoeling u voor te doen als deze persoon, niet mag selecteren of gebruiken; (ii) de naam of het e-mailadres van een andere persoon dan uzelf niet zonder toestemming mag gebruiken; (iii) geen onjuist geboortejaar of geboortedatum van uzelf mag invoeren; (iv) geen naam of e-mailadres opgeven dat wij, naar eigen goeddunken, ongepast of aanstootgevend vinden.
  B. U moet 13 jaar of ouder zijn om de Dienst te gebruiken, tenzij de wetten van het land waarvan u ingezetene bent of van waaruit u de Dienst gebruikt anderszins aangeven. (Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel “Minderjarige Gebruikers” hieronder). Registratie en inloggen op de Website zullen beschouwd worden als bevestiging dat u ouder bent dan 13 jaar. Als u ouder bent dan 13 maar jonger dan 18 jaar, zal aan u worden gevraagd om een geschreven goedkeuring van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger te overleggen om de Dienst te kunnen gebruiken (voor meer informatie, zie het onderdeel “Minderjarigen”hieronder).
  C. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik of activiteit op de website via uw wachtwoord en voor het behouden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. We zullen niet vragen om uw wachtwoord aan een van onze vertegenwoordigers bekend te maken. Het doorgeven van uw wachtwoord om anderen toegang te verlenen tot de website is uitdrukkelijk verboden en zal leiden tot een verbreking van deze overeenkomst. U moet ons per reguliere post of per e-mail via privacy@verhalenuithetverleden.nl op de hoogte brengen van alle bekende of vermoedens tot ongeautoriseerd gebruik(en) van uw lidmaatschap, of alle bekende of vermoedens tot inbreuken op de veiligheid. Alle frauduleuze, onrechtmatige, of op een andere manier illegale activiteit kan, naar ons goeddunken, leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap, en kan overgemaakt worden aan de geschikte wetshandhavingsinstanties.
 2. Wijzigingen aan deze overeenkomst en de dienst
  We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst of de dienst te allen tijde aan te passen. Wijzigingen aan de dienst zullen op de website geplaatst worden. Als een deel van deze overeenkomst of een wijziging aan deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is of leidt tot het feit dat u deze overeenkomst niet langer naleeft, moet u stoppen met het gebruiken van de dienst. Het nu, of na wijzigingen aan deze overeenkomst, verder gebruiken van de dienst betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en eraan gebonden bent. Daarom is het belangrijk dat u de beschikbare versie regelmatig controleert en verzekert dat u op de hoogte bent van mogelijke wijzigingen.Wanneer de inhoud van deze overeenkomst gewijzigd wordt, zal het label “bijgewerkt” steeds duidelijk weergegeven worden naast de link “Voorwaarden” die leidt naar deze overeenkomst, in de voetregel van de pagina‘s van de dienst. Het label “bijgewerkt” zal ofwel na 30 dagen verwijderd worden, ofwel nadat u de bijgewerkte voorwaarden bekeken hebt.
 3. Minderjarige gebruikers
  Wij eisen dat personen minstens 13 jaar oud zijn vooraleer ze een account op VuhV kunnen aanmaken. In sommige rechtsgebieden kan de leeftijdsgrens hoger zijn. Het leveren van valse informatie om een account aan te maken is altijd een overtreding op deze overeenkomst. Dit bevat accounts die geregistreerd zijn door ouders namens kinderen jonger dan 13.Als uw minderjarig kind (kind jonger dan 13) een account heeft aangemaakt bij VuhV, kunt u hun tonen hoe ze hun account kunnen verwijderen door hen te laten inloggen op hun account, “Account-instellingen” in het menu Account in de rechterbovenhoek te selecteren, en op “Verwijder mijn account” te klikken. Als u een account dat geregistreerd werd voor een minderjarig kind wilt melden, stuur dan de details per e-mail naar ons via privacy@verhalenuithetverleden.nl. We zullen elk account van een kind jonger dan 13 jaar waarvan we op de hoogte gebracht zijn onmiddellijk verwijderen.In de meeste rechtsgebieden vereist de dienst dat personen ten minste 13 jaar oud zijn vooraleer zij een account mogen opmaken. We streven naar het leveren van een globale dienst met consequente normen voor iedereen, maar we streven ook naar het respecteren van de lokale wetten. Na het observeren van wetten in Spanje, Israël en Zuid-Korea eisen we dat personen die hier wonen ten minste 14 jaar oud zijn vooraleer ze een account mogen aanmaken en de dienst gebruiken. Als uw minderjarig kind (kind jonger dan 14) dat in Spanje, Israël of Zuid-Korea woont, een account heeft aangemaakt bij VuhV, kunt u hun tonen hoe ze hun account kunnen verwijderen door hen te laten inloggen op hun account, “Account-instellingen” in het menu Account in de rechterbovenhoek te selecteren, en op “Verwijder mijn account” te klikken. Als u een account dat geregistreerd werd voor een minderjarig kind dat in Spanje, Israël of Zuid-Korea woont, wilt melden, stuur dan de details per -e-mail naar ons via privacy@verhalenuithetverleden.nl. We zullen elk account van een kind jonger dan 14 dat in Spanje, Israël of Zuid-Korea woont en waarvan we op de hoogte gebracht zijn onmiddellijk verwijderen.
 4. Minderjarigen
  Minderjarigen (personen jonger dan 18) kunnen de dienst gebruiken op voorwaarde dat ze niet te jong zijn (zie het deel over Minderjarige Gebruikers hierboven), en op voorwaarde dat ze toestemming verkregen hebben van hun ouder of voogd voor hun gebruik van de dienst (“Toelating”). Minderjarigen mogen de dienst niet gebruiken zonder toestemming totdat ze 18 jaar of ouder zijn.In sommige landen kan de dienst een formulier voor speciale verplichte toestemming van ouder/voogd weergeven wanneer een gebruiker die als minderjarige bepaald is zich bij de dienst inschrijft of inlogt. In het formulier voor toestemming wordt van de ouder of voogd vereist dat de volledige naam en e-mailadres ingevuld worden en dat de keuzevakjes aangevinkt worden om aan te geven dat zij een ouder of voogd van de minderjarige zijn, akkoord zijn met deze overeenkomst en het privacy beleid van de dienst, en de verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van de dienst door de minderjarige. Wanneer het formulier voor toestemming wordt weergegeven, kan de dienst niet gebruikt worden vooraleer het formulier ingevuld is. Als de gebruiker geen minderjarige is, laat het formulier toe dat de gebruiker dit verklaart en een juiste geboortedatum invult. Wanneer het formulier voor toestemming ingevuld en ingediend is, zal de dienst de details van de toestemming documenteren maar zal verder geen gebruik maken van de details van de ouder of voogd die het formulier voor toestemming ingevuld heeft.

Disputen en geldend recht

Deze overeenkomst en elk dispuut betreffende de dienst zullen exclusief worden geregeld door de wetten van de staat Nederland, zonder rekening te houden met conflicten van rechtsbepalingen, en u gaat ermee akkoord dat elke gerechtelijke procedure betreffende de uitoefening, uitvoering en/of handhaving van deze overeenkomst exclusief aanhangig gemaakt zal worden bij de rechtbanken van de Nederlandse rechter. U gaat akkoord dat de dienst passief zal beschouwd worden en geen voorrang gegeven wordt aan het persoonlijke rechtsgebied tegenover dat van VuhV, voor specifieke gevallen of in het algemeen, in andere rechtsgebieden dan dat van Israël. In het onwaarschijnlijke geval dat we een dispuut met u hadden dat we niet konden oplossen nadat we dit informeel probeerden, moeten alle claims in de individuele capaciteit van elke partij aanhangig gemaakt worden en niet als een afgevaardigde eiser of klasselid in een vermeende klasse of vermeende procedure. U gaat ermee akkoord dat door het aanvaarden van deze overeenkomst u en wij afzien van het recht op deelname in een claim van een klasseactie.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst, samen met het privacybeleid van VuhV (de “Verklaring”) en elke andere wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die zijn uitgegeven door VuhV op de Website (zoals van toepassing), zullen de volledige overeenkomst vormen tussen u en VuhV betreffende de website en de dienst. Enig falen van ons in het uitvoeren of handhaven van een recht of bepaling van deze overeenkomst en/of de verklaring zal niet beschouwd worden als een ontheffing van zulk recht of bepaling. De titels van de delen in deze overeenkomst zijn enkel voor het gebruiksgemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Deze overeenkomst en/of de verklaring werkt naar zijn maximale mogelijkheden die door de wet zijn toegelaten. Als een bepaling in deze overeenkomst en/of de verklaring onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling beschouwd als scheidbaar van deze overeenkomst en/of de verklaring en heeft deze geen effect op de geldigheid en afdwingbaarheid van overblijvende bepalingen. Deze overeenkomst, en alle rechten en licenties die hieronder zijn toegekend, kunnen niet door u overgedragen of toegewezen worden, maar kunnen door ons zonder beperking toegewezen worden. Een poging tot overdragen of toewijzen is hierop een overtreding en zal nietig en ongeldig zijn. Als we u een vertaling van de Engelse versie van deze overeenkomst leveren, zal de Engelse versie van deze overeenkomst voorrang krijgen in geval van een conflict.

Contact opnemen met ons

U kunt per e-mail contact opnemen met ons als u bekommernissen of vragen hebt over deze overeenkomst, de website, de dienst of een andere gerelateerd onderwerp, door ons te schrijven op het adres hieronder of het bezoeken van onze Helpdesk.